கேத்தரின்,_கேம்பிரிட்ச்_சீமாட்டி 1988 சூடான மற்றும் கவர்ச்சியாக படத்தை